Thẻ: nhưng Việt Nam vẫn không trán được thất bại trước chủ nhà Oman. Ảnh: OFA